Substance

เราสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์การปกครองในอดีดเพื่อมาเป็นบทเรื่องให้กับเราในยุคสมัยปัจจุบันเพื่อเป็นทางออกในการปกครองที่ดีที่สุดที่ประชาชนต้องการ

Issues

สังคมนิยมแบบมีความคลายกับคอมมิวนิสต์ยังมีปัญหาในหลายๆด้านในการปกครองรับบนี้ ไม่ค่อยได้รับความนอยมหรือหนุนหลังกับระบบนี้ แลัวยังต้องปรับให้เข้ากลับยุคสมัย

Mission

หน้าที่ที่มีต่อประเทศเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ไม่ว่าจะรบบการปกครองแบบไหนก็จะได้จะอาศัยประชากรที่ได้มาตรฐานในการตำเนินประเทศไปข้างหน้า

Recognized

เป็นที่รูปกันเกี่ยวกับสังคอมนิยม และบางประเทศก็นำเอาไปใช้จริงในบา่งประเทศ