Issues

สังคมนิยมแบบมีความคลายกับคอมมิวนิสต์ยังมีปัญหาในหลายๆด้านใูกਲ`ปกครองรับบนี้ ไม่ค่อยได้รับความนอยมหรือหนุนหลังกับระบบนี้ แลัวยังต้องปรับให้เข้ากลับยุคสมัย