ลูกเสือกับการพัฒนาเยาวชน

หลักสูตรลูกเสือ พัฒนาเยาวชน จริงหรือ

หลักสูตรการเรียนลูกเสือถือเป็นหลักสูตรการเรียนขั้นพื้นฐานอีกวิชาหนึ่งที่เด็กชายทุกคนจะต้องเคยผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้น พูดง่ายๆ ก็คือว่าตั้งแต่เข้าชั้น ประถม 1 มาก็ต้องผ่านการเรียนวิชาลูกเสือไปจนถึงระดับมัธยมต้นรวมๆ แล้วก็เป็นเวลา 9 ปีอย่างน้อยเลยทีเดียว นั่นทำให้การเรียนวิชาลูกเสือกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันดีแต่เมื่อมองในภาพของหลักการเรียนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวิชาที่สอน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ ก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าจริงๆ แล้วการเรียนวิชาหลักสูตรลูกเสือนี้สามารถพัฒนาเยาวชนได้จริงหรือไม่

หลักสูตรลูกเสือกับการพัฒนาเยาวชน

วัตถุประสงค์พื้นฐานของการเรียนหลักสูตรลูกเสือก็เพื่อต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา แต่มุ่งเน้นไปตามวัตถุประสงค์ วิธีการที่ลูกเสือโลกได้กำหนดเอาไว้ ปัจจุบันนี้การเรียนหลักสูตรลูกเสือจะมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สมอง จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้บุคคลคนๆ นั้นสามารถประพฤติตนเองได้อย่างดีงาม ไม่ทำตนเองให้เป็นปัญหาแก่สังคม สามารดำรงชีวิตของตนเองให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ซึ่งหลักการด้านการเรียนลูกเสือประกอบไปด้วย

  1. มีศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ความจงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือ พร้อมปฏิบัติตามศาสนกิจอันพึงกระทำ
  2. จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ พยายามส่งเสริม สร้างความสันติสุข ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ความร่วมมือซึ่งกันและกันเริ่มต้นจากระดับท้องถิ่นของตนเองไปจนถึงระดับชาติและระดับนานาชาติ
  3. เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เคารพ ให้เกียรติและยอมรับในศักดิ์ศรีของผู้อื่น เพื่อนมนุษย์ทุกๆ คน ธรรมชาติบนโลกใบนี้และสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นบนโลก
  4. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  5. ต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด

จากหลักการของลูกเสือในด้านต่างๆ นี้แสดงให้เห็นว่าจริงๆ แล้วการเรียนลูกเสือคือการพัฒนาเยาวชนรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หลักการทางทฤษฎีมากเหมือนกับการเรียนหนังสือทั่วไปแต่จะเป็นการเน้นหลักทำความเข้าใจ หลักปฏิบัติจริงเพื่อสามารถนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองได้ เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เข้าเรียนลูกเสือมักมีการเรียนรู้ต่างๆ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเรียนเรื่องเงื่อนต่างๆ, การเรียนรู้กฎระเบียบของลูกเสือ, การเข้าค่ายพักแรมซึ่งจะได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น การใช้ชีวิตด้วยการพึงพาตนเอง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ลูกเสือทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและก้าวขึ้นไปเป็นการพัฒนาต่อชุมชน บ้านเมือง ประเทศชาติต่อไปในอนาคต