Vladimir Lenin

เลนินคือผุ้ที่พัฒนาทฤษฎีมาร์กซิสไปสู่การปฏิวัติด้วยการใช้กำลังแห่งศตวรรษที่ยี่สิบ

Joseph Stalin

ชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์นี้ นอกจากจะดำเนินการได้ตามแนวทางของลัทธิมาร์กซิสต์ และ ลัทธิเลนิน (Marxism-Leninism) นี้แล้ว ก็ยังสามารถทำได้โดยวิธีอื่น คือการยึดครองทางทหารโดยมหาอำนาจคอมมิวนิสต์