Choice

เพื่อที่จะให้รู้ว่าการปกครองมีอะไรบางละมีความ เกี่ยวข้องกับเราตัวอย่างไรแต่ละระบบมีข้องดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร