Fascist Dictatorship

ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์เป็นระบบการปกครองที่ให้ความสำคัญกับคนหนึ่งคนเหนือกว่าประชาชน โดยผู้นำจะมีอำนาจสูงสุด ซึ่งระบบนี้ก็เหมาะกับบางประเทศ