หลักๆแล้วการปกครองแบบสังคมนิยมนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงออกมาได้หลายแบบด้วยกัน สามารถแบ่งความหมายของระบบสังคมนิยมได้ 8 อย่าง 1.มีพรรคการเมืองพรรคเดียวอยู่ในประเทศ 2.ยึดหลักที่ว่า จากทุกคนตามความสามารถ แด่ทุกตามความจำเป็น 3.ห้ามมีทรัพย์สิ้นที่ดินส่วนตัว 4.เป็นปฏิปักษ์ต่อโลกเสรีและทุนนิยม 5.ต่อต้านผู้นับถือศาสนา 6.รัฐควบคุมการค้าและอุตสาหกรรมทั้งหมด 8.พรรครคอมมิวนิสต์มีอำนาจสูงสุด