ในปัจจุบันมีการปกครองหลายรูปแบบ และที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการปกครองแบบ ระบอบประชาธิปไตย และหลักมีอีกหลายๆระบบ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในการบังคับใช้การปกครอง ดังต่อไปนี้